NL
Menu

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (hierna de “Satellic’s Website ”) is een initiatief van Satellic NV, 1831 Diegem, Leonardo Da Vincilaan 19 – Airport Plaza, BTW (hierna “Satellic” of de “Websitehouder”). 

De gebruiker van de Satellic’s Website verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden : 

1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten, privacyrecht, recht of afbeelding en andere rechten

De Satellic’s Website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de Satellic’s Website aanwezige werken (zoals teksten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd. Op de Satellic’s Website vermelde merken en namen, zoals persoons-, product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, zijn juridisch beschermd. 

Elk gebruik en elke reproductie voor niet-private en/of commerciële doeleinden of voor doeleinden waarvoor het werk niet aangeboden was op de Satellic’s Website , elke mededeling aan het publiek, bewerking, aanpassing, wijziging, filmen, maken van afbeeldingen, foto’s of tekeningen, vertaling, beschikbaarstelling, exploitatie, distributie, commercialisering, bezit of aanbieden voor commerciële doeleinden, op de markt brengen, verkoop, verspreiding, verhuur, uitlening, integratie in een andere website of ander medium, reverse-engineering of demontage van een Werk, geheel of gedeeltelijk, in gelijk welke vorm, op gelijk welke wijze en op gelijk welke drager, zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Websitehouder, is verboden. 

2. Aansprakelijkheid

De informatie op deze Satellic’s Website wordt slechts voor informatieve doeleinden verstrekt en kan niet als professioneel of juridisch advies beschouwd worden. De Websitehouder doet aanzienlijke inspanningen om te verzekeren dat de verschafte informatie volledig, accuraat en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat er onjuistheden voorkomen in de desbetreffende gegevens of op de websites naar waar hyperlinks zouden leiden. 

De Websitehouder is niet aansprakelijk voor een typfout of enige andere fout, tekortkoming of vergissing in verband met de inhoud van de Satellic’s Website. In geen geval zal de Websitehouder aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade, schade aan hardware of toestellen, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, klanten of businessopportuniteiten, imago- of reputatieschade en morele schade. 

De inhoud van de Satellic’s Website (met inbegrip van de hyperlinks) kan worden aangepast, veranderd of toegevoegd op eender welk moment, zonder voorafgaande waarschuwing. Dergelijke veranderingen zijn onmiddellijk van kracht te zijn vanaf het moment dat ze op de Satellic’s Website worden geplaatst. 
 
Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor zijn gebruik van de Satellic’s Website . De gebruiker zal de Satellic’s Website niet gebruiken op een manier die en geen werken of gegevens ingeven of uploaden op de Website die de veiligheid of integriteit van de Satellic’s Website en de Websitehouders IT-systeem in het gedrang zouden kunnen brengen, die virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware en dergelijke bevat, of anderszins illegaal of onrechtmatig zijn (hierna “Verboden Gebruik/Inhoud”). 

3. Hyperlinks op/naar de Satellic’s Website 

a. Naar websites van derden 

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Satellic’s Website, worden door de Websitehouder niet gecontroleerd en de Websitehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de Satellic’s Website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege de Websitehouder in. 

b. Naar de Satellic’s Website 

Het is verboden om op een website zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Websitehouder (1) een deeplink of distribute link te maken naar gecomprimeerde inhoud in .zip of een gelijkaardig formaat op de Satellic’s Website, en (2) een framed link of inline link naar (een deel van) de Satellic’s Website. In elk geval van hyperlinken naar (een deel van) de Satellic’s Website moet, wanneer men op die hyperlink klikt, de webpagina waarop de hyperlink staat, volledig verdwijnen en moet de volledige URL van (het deel van) de Satellic’s Website duidelijk zichtbaar zijn in de adresbalk. 

4. Duur een beëindiging

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.  
De Websitehouder behoudt zich het recht voor om deze overeenkomt te wijzigen via een bericht op de Satellic’s Website of in een e-mail aan de gebruiker. De gebruiker zal geacht worden om zulke wijziging aanvaard te hebben door het verder gebruik van de Satellic’s Website. 
De berichten die de gebruiker onder dit artikel naar de Websitehouder wil sturen, kunnen gestuurd worden per post via een schriftelijke, ondertekende en gedagtekende brief naar Leonardo Da Vincilaan 19 – Airport Plaza of per e-mail naar Support@satellic.be, telkens vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. 

De artikelen 1, 2, 4, 5 en 6 zullen van kracht blijven na een beëindiging van deze overeenkomst. 

5. Overige bepalingen

De gebruiker waarborgt gerechtigd te zijn deze overeenkomst te sluiten. Als de gebruiker minderjarig is, waarborgt hij de toestemming te hebben van zijn ouders of voogd om deze overeenkomst te sluiten. 

De gesloten overeenkomst zal gearchiveerd worden en zal niet toegankelijk zijn. 

Als een bepaling van deze overeenkomst onrechtmatig, illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, dan zal dit de rechtmatigheid, wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen ervan niet aantasten. 

6. Geschillenbeslechting

Deze overeenkomst en het gebruik van de Satellic’s Website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil in verband met deze overeenkomst of de Satellic’s Website zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Brussel, België. 

Datum:1.10.2015