Satellic OBU Deposit Refund Policy – February 2017